Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Acil ve Ambulans Denetim Birimi

Birimin Görev Tanımı:

* İlimizde bulunan Milli Savunma Bakanlığı haricindeki tüm kurum, kuruluş, özel ya da kamu yararına çalışan her türlü ambulansın ruhsatlandırılması ve Yönetmelik hükümleri dahilinde denetiminin yapılması.

* İlimizde bulunan acil servislerin denetiminin yapılması.

* Şikâyet ve soruşturma halinde bakanlık veya müdürlüğün talimatı ile olağan dışı denetimlerin yapılması.

* Denetimler sonucunda ambulans ve acil sağlık aracı uygunluk belgesi iptal edilmiş ve bu iptal nedeni aracın tıbbi yetersizlik veya eksikliğine bağlı ise yetkili trafik birimlerine yazı göndererek durumuna uygun araç olarak yeniden tescilinin yapılması.

* Denetimler sonucunda ambulans servisinin kapatılması gerekiyorsa, ambulans servisinin bağlı bulunduğu Kaymakamlık aracılığı ile İlçe Sağlık Müdürlüklerine konu ile ilgili bildirimlerin yapılması.

* Özel Ambulans Ücretlerini Belirleme Komisyon toplantısının yılda bir kez yapılması ve sekretarya işlemlerinin yürütülmesi.

* Ruhsatlandırılan özel ambulans servislerinin müracaatları halinde personel çalışma belgesi, mesul müdürlük belgesi ve ambulans uygunluk belgelerinin düzenlenmesi.

*  Yurt dışından hibe edilen ambulansların yönetmelik hükümleri doğrultusunda incelenmesi sonucunda ambulans olarak kullanıma uygunluğunun ön değerlendirmesinin yapılması ve resmi yazı ile Gümrük Müdürlüğüne bildirilmesi.

*  Ambulans Servislerinden ayrılan personellerin belge iptalinin yapılması.

*  Ambulans Uygunluk Belgeleri, Ambulans Servisi ve Mesul Müdür Belgelerinin iptallerinin yapılması.

* Ambulans Servislerinin özel sağlık kuruluşları ile ambulans hizmet alımı için yapacakları sözleşmeleri incelemek amacıyla ilgili şubelerden oluşturulacak “Ambulans Hizmetleri ve İhtiyaçları Belirleme Komisyonu” oluşturulması için gerekli çalışmalarının yapılması. (Komisyon: Ambulans Servislerinin hangi bölgelerde ve hangi sayıda kuruluşla sözleşme yapabileceğine karar verir. Komisyonun sekretarya çalışmalarının yürütülmesi.

* Ambulans servislerinin ayda bir gönderdiği, ambulans servislerinin sundukları hizmetlerle ilgili bilgileri içeren ve yönetmeliğin ekinde yer alan Ambulans Servisi Bildirim Formunun takibi ve arşivlenmesi.

*  Özel Hastanelerin Acil Servis nöbet listelerinin takibi ve arşivlenmesi.

  

Teşkilat Yapısı

* Acil Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı

*  Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü

* Ambulans Denetim Birim Sorumlusu

Kadro ve Personel Durumu

* 1 Hekim

* 3 Acil Tıp Teknisyeni

* 1 Sağlık Memuru

ASKOM Birimi

 

.

• ASKOM ve alt komisyonlarının ön hazırlıklarını yapmak, komisyon üyelerine elektronik posta ve telefon yolu ile toplantı duyurularını yapmak,
• Toplantılarda alınan kararları ilgili formatta yazarak, Makam Olur’una sunmak, Olur sonrası kararların ilgili kurumlara dağıtımını yapmak,
• Acil Servis Seviyelendirme denetimlerinin hazırlıklarını planlamak, denetimlere katılmak, denetim kayıtlarını dijital ortama aktararak, Valilik Olur’una hazırlamak, Olur sonrası Bakanlık Tescil ’e göndermek, tescil sonuçlarının ilgili hastanelere bildirimini yapmak,
• Uygunsuz Hasta Sevkleri konusunda ilgili kurumlar ile resmi yazışmaları yapmak ve konunun takibini sağlamak,
• Her ayın 20-25’i arasında Teknik Destek Döner Sermaye Birimi’nden bir önceki ay hastaneler tarafından red edilen vakalara ait “Ankara Sağlık Kurumları 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı Ücret Tahakkukuna Esas Olan Fiş” formlarını teslim almak ve bu formların tasnifini yaparak ilgili hastanelere resmi yazışma ile dağıtımını yapmak, red edilen vakaların 112 veri tabanından kayıtlarını süzerek dijital tablosunu hazırlamak, Hastane Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonlarından gelen resmi cevap yazılarının bilgisayar ortamına aktarılarak her ayın sonunda yapılan toplantıda Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu’nun görüşüne sunmak,
• Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu tarafından inceleme kararı verilen vakaların ilgili başhekimlikler ile Disiplin Şube Müdürlüğüne yazılması ve inceleme sonuçlarının takibini yapmak,
• D.O.B. denetim tutanaklarını arşivlemek, denetim raporu ile tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili olarak ilgili hastanelere resmi yazı yazmak, gerekli görülen durumlarda inceleme yapılmak üzere Disiplin Şube Müdürlüğüne yazı yazmak,
• Hastane tadilat, arıza ve enfeksiyon durumlarının takibini yapmak, bu konularda alınması gerekli tedbirler konusunda diğer hastaneler ve ilgili şube müdürlükleri ile yazışmalar yapmak,
• Hastanelerden gelen tutanakları değerlendirmek, gerekli durumlarda ASKOM komisyonu görüşüne sunmak,
• Hastanelerin aylık acil branş nöbetlerinin takibini ve arşivlenmesini sağlamak,
• Kamu Hastanelerinden gelen aylık branş nöbetlerinin takibi ve dosyalanmasını sağlamak.

 

Eğitim Birimi

DESMER (Destek Eğitim Merkezi)


.DESTEK VE EĞİTİM MERKEZİ

 

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlıkları tamamlanan Destek ve Eğitim Merkezi 28.04.2014 tarihinde faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 

 112 personellerinin tüm teorik - pratik modül ve diğer eğitimleri alabilecekleri merkezin olması ve eğitimlerin simülasyon odalarında uygulanma imkanı bulunmaktadır.

Binamızda, personellere toplam 32 yatak kapasiteli konaklama imkanı bulunmaktadır

Konaklama imkanı hekim evi tarzında misafirhane olmayıp, personelimize geçici konaklama imkanı sağlamaktadır.

Merkezimiz de konaklama bay ve bayan konaklama odaları şeklinde ayrılmıştır.

İl dışından eğitime gelen personellere eğitim süresince konaklama imkanı sağlanmaktadır.

İl dışından vaka getiren 112 ekiplerine konaklama imkanı,

Eğitim ve Konaklama için gelen tüm personel yemekhane ve mutfak hizmetlerinden faydalanabilme imkanı bulunmaktadır.

Binamız da 24 saat güvenlik ve kamera sistemi mevcut olmakla beraber, oluşabilecek teknik arızalar içinde teknisyen bulunmaktadır.

Binamızın her katında kablosuz internet ağı bulunmaktadır.


 

DESTEK VE EĞİTİM MERKEZİ

İletişim Bilgileri:    Kazım Özalp Mah. Karaca Sok.NO:15

 Gaziosmanpaşa /Çankaya/ ANKARA

İrtibata Geçilecek  Sor. : Selim ŞAHİN

İrtibat tel. :  0505 319 35 93 / 0 312 443 04 92 - 93 pbx

e-mail:      asm.desmer@gmail.com

* Destek ve Eğitim Merkezinin Bina Görüntüleri

 • Bina Görüntü
 • Bina Görüntü
 • Bina Görüntü

* Eğitim Salonlarının Görüntüleri
 • Eğitim Salonu
 • Eğitim Salonu
 • Eğitim Salonu
 • Eğitim Salonu
 • Eğitim Salonu

* Uygulama Salonları Görüntüleri
 • Hasta Paketleme Odası
 • Hasta Paketleme Odası
 • Hasta Paketleme Odası
 • Hasta Paketleme Odası
 • Hava Yolu Uygulama Odası
 • Hava Yolu Uygulama Odası
 • Hava Yolu Uygulama Odası
 • Simmen Uygulama Odası
 • Simmen Uygulama Odası
 • Simmen Uygulama Odası
 • Simmen Uygulama Odası
 • Simmen Uygulama Odası
 • Simmen Uygulama Odası
 • Simmen Uygulama Odası
 • Simülasyon Odası
 • Simülasyon Odası
 • Simülasyon Odası
 • Simülasyon Odası
 • Simülasyon Odası
 • Simülasyon Odası
 • Simülasyon Odası
 • Simülasyon Odası
 • Simülasyon Odası


* Misafir Konaklama Odasının Görüntüleri
 • Bay Konaklama Odası
 • Bay Konaklama Odası
 • Bay Konaklama Odası
 • Bay Konaklama Odası
 • Bay Konaklama Odası
 • Bayan Konaklama Odası
 • Bayan Konaklama Odası
 • Bayan Konaklama Odası
 • VİP Konaklama Odası
 • VİP Konaklama Odası

* Destek ve Eğitim Merkezi Yemekhanesinin Görüntüleri
 • Yemekhane
 • Yemekhane
 • Yemekhane
 • Yemekhane

* Destek ve Eğitim Merkezi Dış Bahçe Görüntüleri
 • Dış Bahçe
 • Dış Bahçe


 

 

Acil Servis ve Seviyelendirme Birimi

.

• Ankara ilinde açılacak ambulans servislerinin başvuru işlemlerinin 7 Aralık 2006 Tarihli ve 26369 sayılı Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin değişikliğine dair yönetmeliklere uygunluğunun değerlendirilmesi ,

• Ankara ilinde bulunan ambulans servislerinin, ambulans ve acil sağlık araçlarının denetim işlemlerinin 7 Aralık 2006 Tarihli ve 26369 sayılı Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine ve bu yönetmeliğin değişikliğine dair yönetmeliklere uygun olarak yapılması ve değerlendirilmesi ,
• Özel Ambulans Ücretlerini Be

lirleme Komisyon toplantılarının sekretarya işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili yazışmaların yapılması,

• Açmaya ve işletmeye yetkili kişi ve kurumlarca acil sağlık hizmetlerinde kullanılan kara araçlarının ambulans ve acil sağlık aracı olarak kullanılabileceğini, “Ambulans Denetim Formları” ile inceleyerek ve değerlendirerek, ambulans tescil işlemlerinin yapılması için resmi yazı ile yetkili trafik birimlerine gönderilmesi ,

• Denizcilik Müsteşarlığı ve ulusal havacılık yetkili birimlerince çalışma yetkisi verilen deniz ve hava araçlarının ambulans ve acil sağlık aracı olarak tescili için, yönetmelikte örneği olan “Hava Ve Deniz Ambulansları Denetim Formu” kullanılarak gereken inceleme ve değerlendirme sonucunda ambulans veya acil sağlık aracı uygunluk belgesi düzenlenmesi ,          
                            
• Yurt Dışından hibe edilen ambulansların inceleme sonucunda ambulans olarak kullanıma uygunluğunun ön değerlendirmesinin yapılması ve resmi yazı ile Gümrük Müdürlüğüne bildirilmesi,

• Ambulans ve Acil Servislerle ilgili gelen şikâyetlerin araştırma ve incelemesinin yapılıp gerekli yerlerle yazışmaların yapılması,

• Ambulans Servislerinden ayrılan personellerin belge iptallerinin yapılması,

• Ambulans Uygunluk Belgeleri, Ambulans Servisi ve Mesul Müdür Belgelerinin iptallerinin yapılması,

• İlimizde bulunan kamu ve özele ait hastanelerin acil servis denetimlerinde yer alınması,

• Ambulans Servislerinin özel sağlık kuruluşları ile ambulans hizmet alımı için yapacakları sözleşmeleri incelemek amacıyla ilgili şubelerden oluşturulacak “Ambulans Hizmetleri ve İhtiyaçları Belirleme Komisyonu” oluşturulması için gerekli çalışmaları yapar. (Komisyon: Ambulans Servislerinin hangi bölgelerde ve hangi sayıda kuruluşla sözleşme yapabileceğine karar verir.) Komisyonun sekretarya çalışmalarının yürütülmesi,

• Ambulans servislerinin ayda bir gönderdiği, ambulans servislerinin sundukları hizmetlerle ilgili bilgileri içeren ve yönetmeliğin ekinde yer alan Ambulans Servisi Bildirim Formunun takibini ve “Arşiv Yönetmeliğine” uygun olarak arşivlenmesi ,

• Özel Hastanelerin Acil Servis Nöbet Listelerinin takibini ve “Arşiv Yönetmeliğine” uygun olarak arşivlenmesi,

• Yataklı Tedavi Şube Müdürlükleri ile Tıp Meslekleri Şube Müdürlüğünden gelen ortak denetim taleplerinde, denetimlere katılımın sağlanmasının organize edilmesi,

• Denetim görevinin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için denetlenen yerin özelliğine ve denetimin amacına göre ilgili dal uzmanları ve/veya teknik personelden oluşan denetim kadrosu oluşturmak ve bunun için gerekli yazışma vb. prosedürleri gerçekleştirilmesi,

• Dış denetim görevlilerinin, görevlendirilmesi hususunda gerekli yazışmaların ve prosedürlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması,

• Denetimin, planlanması ve koordinasyonu, mükerrer denetimin önlenmesi, denetimde verimliliğin artırılması, karşılıklı olarak denetim faaliyetine ilişkin çalışma bilgilerine ulaşılması konularında, Denetim Organizasyon Birimi (D.O.B) ile işbirliği içinde çalışılmasının sağlanması,

• Başvuru sahibinin talebi doğrultusunda, sosyal güvenlik kuruluşlarının şahıslara ödemede kullanacağı ambulans rayiç bedellerinin, karayolları iller arası mesafeyi dikkate alarak komisyon kararları doğrultusunda, gerekli hesaplamayı yaparak, başvuru sahibine resmi yazıyla bildirilmesinin sağlanması ile ilgili işlemleri yürütür.